ขอเชิญเที่ยวงำนประจำปี เจำพ่อเขำใหญ่ชะอำ
ขอเชิญเที่ยวงำนประจำปี เจำพ่อเขำใหญ่ชะอำ

คณะศิษยเจ  าพ  อเขาใหญ  ชะอ  ํา ขอเชิญชวนพี่นองชาวอ  ําเภอชะอํา และอําเภอใกลเคียงร  วมท  ําบุญ
ในงานประจําปี เจาพ  อเขาใหญ  ชะอ  ํา ระหวางวันที่ 10 กรกฎาคม – 14 กรกฎาคม 2558 
กลางคืนมี มหรสพ งิ้ว ภาพยนต สมโภช ถวาย สถานที่จัดงาน บริเวณหน  า สนามเทศบาลเมืองชะอ  ํา