จังหวัดเพชรบุรีแถลงข่าวจัดงานเกษตรแฟร์ วันที่ 8-14 สิงหาคม 2559
จังหวัดเพชรบุรีแถลงข่าวจัดงานเกษตรแฟร์ วันที่ 8-14 สิงหาคม 2559

ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี อ.ชะอำ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน พร้อมด้วย นายยุทธนา สมบูรณ์จิตต์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายโสภณ คงเทียบ เกษตรจังหวัด นายประพันธ์ ลีปยะคุณ ประมงจังหวัด และนายคัมภีร์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ลื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ เป็นกลุ่มจังหวัดที่ศักยภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่เข้มแข็ง มีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่มีความพร้อมในการผลักดันและพัฒนาให้เกษตรกรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดงานเกษตรแฟร์นี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาแสดง ประกวด และจำหน่าย อีกทั้งยังสามารถสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกด้วย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2559 รวม 7 วัน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ โดยมีการเผยแพร่วิชาการทางการเกษตร นวัตกรรมใหม่ทางการเกษตร เครื่องจักรกลทางการเกษตรใหม่ๆ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงและจำหน่าย โดยไฮไลท์ของงานคือการเผยแพร่นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เช่นโคเนื้อเพชรบุรี การนำโดรนมาใช้ในการฉีดยากำจัดศัตรูพืช เช่นมะพร้าวที่มีความสูง การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับการเกษตร ทั้งนี้ในการแถลงข่าว ได้มีการนำโคเนื้อเพชรบุรี เป็นโคพ่อพันธุ์ ชื่อหมูหยอง สุดยอดโคพันธุ์เนื้อเพชรบุรีมาแสดง ซึ่งมีน้ำหนักตัว 1500 กิโลกรัม การสาธิต นำโดรนมาใช้ในการพ่นยาพ่นปุ๋ยบริเวณทุ่งปอเทืองของวิทยาลัย , การปลูกพืชผักผลไม้ในโรงเรือนกางมุ้ง เป็นต้น
งานเกษตรแฟร์ เพชรบุรีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปี 2559 มีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตผู้ประกอบการจาก 4 จังหวัด กิจกรรมบันเทิง เช่นแข่งขันขนฟางขึ้นรถอีแต๋น อีแต๋นอินเตอร์โชว์ รำวงย้อนยุค ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ฯลฯ พบกับนิทรรศการนวัตกรรมพืช นวัตกรรมด้านการประมง นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ ภายใต้ชื่อ “เปิดประตูสู่ปศุสัตว์เมืองเพชร” การเสวนาทางวิชาการเกษตรสมัยใหม่ นวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีจึงขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวงานเกษตรแฟร์ เพชรบุรีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปี 2559 วันที่ 8-14 สิงหาคม 2559 น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี