ช็อปเพลิน เดินชิลล อิ่มทอง ทองเที่ยววิถีไทย ณ ถนนคนเดินริมอางเก็บน้ําเขาเตา
ช็อปเพลิน เดินชิลล อิ่มทอง ทองเที่ยววิถีไทย ณ ถนนคนเดินริมอางเก็บน้ําเขาเตา

“อางเก็บน้ําเขาเตา” เปนโครงการพระราชดําริทางดานชลประทานแหงแรกของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ที่ทรงเห็นความลําบากของราษฎรในหมูบานเขาเตา ซึ่งมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน
แตขาดแคลนน้ําอุปโภค – บริโภค และในชวงน้ําทะเลขึ้นก็จะไหลเขาทวมพื้นที่เกษตร ทําใหผลผลิตเสียหาย
ราษฎรจึงไดรวมตัวกันนอมเกลาฯ ถวายที่ดินแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 300 ไร โดยในป
พ.ศ. 2496 พระองคไดพระราชทานพระราชดําริใหสรางอางเก็บน้ําเขาเตา เพื่อบรรเทาความแหงแลง
เดือดรอนของราษฎร พรอมมอบทรัพยสวนพระองค จํานวน 60,000 บาท ใหกรมชลประทาน เพื่อ
ดําเนินการออกแบบและกอสราง โดยสรางแลวเสร็จพรอมใชประโยชนไดในป พ.ศ. 2506 ในการนี้
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนิน ทรงทําพิธีเจิมเสาเข็ม พืดทอระบายน้ํา เมื่อวันที่ 9
เมษายน พ.ศ. 2506 ปจจุบัน โครงการอางเก็บน้ําเขาเตา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดสรางประโยชน
อยางมากมายแกชาวชุมชนเขาเตา อาทิ เปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภค – บริโภค เปนแหลงประกอบอาชีพ
และเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเฉพาะเปนสถานที่จัดการแขงขันเรือยาว
ชิงถวยพระราชทานฯ เปนประจําทุกป
เทศบาลเมืองหัวหิน ไดเล็งเห็นความสําคัญของอางเก็บน้ําเขาเตา และตองการอนุรักษวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน สรางรายไดใหแกชาวชุมชน รวมทั้ง เผยแพรอางเก็บน้ําเขาเตาใหที่รูจักแพรหลายในหมู
นักทองเที่ยวมากขึ้น จึงไดจัดกิจกรรม “ถนนคนเดินริมอางเก็บน้ําเขาเตา” พบกับ การจําหนายสินคามากมาย
ทั้งอาหาร เครื่องดื่มแสนอรอย หลากหลายเมนู เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงทามกลางบรรยากาศสบายๆ
ของธรรมชาติอันงดงามริมอางเก็บน้ําเขาเตา ทองเที่ยววิถีไทยกับการแสดงและสินคาพื้นบาน ตลอดจน
บริการสําหรับคนรักธรรมชาติดวยเรือปนกลางน้ํา การปนจักรยานชมความงดงามรอบๆ อางเก็บน้ํา
เสนทางสูหาดทรายนอยที่มีหาดทรายสวยงามขาวสะอาด สักการะพระพุทธรูปองคใหญ พรอมชมวิวทิวทัศน
ของทะเลมุมสูงอีกดวย
เทศบาลเมืองหัวหิน จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักทองเที่ยว
มารวม“ช็อปเพลิน เดินชิลล อิ่มทอง ทองเที่ยววิถีไทย ณ ถนนคนเดิน
ริมอางน้ําเขาเตา” ทุกวันศุกร และ เสาร ตั้งแตเวลา 16.00 – 23.00 น.
เริ่มศุกรที่ 24 กรกฎาคมนี้ โดยจะมีพิธีเปดอยางยิ่งใหญ ในวันศุกรที่
31 ก.ค. 58 พลาดไมไดกับการรวมชมและเชียรการแขงขัน B boy
กวา 30 ทีม ทั่วประเทศ ในวันเสารที่ 1 ส.ค. 58
ติดตามความเคลื่อนไหวและขอมูลเพิ่มเติมไดทาง เฟจบุคเพจ
: Khao-Tao Hua Hin หรือโทร. 08 1633 2105