บัตรเดียว เที่ยว ๔ จังหวัด
บัตรเดียว เที่ยว ๔ จังหวัด

จังหวัดเพชรบุรีจับมืออีก ๓ จังหวัด ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ทำบัตรส่วนลดพิเศษทางการท่อง เที่ยว ภายใต้โครงการ บัตรเดียวเที่ยว ๔ จังหวัด คาด ว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้ เดือนพฤษภาคมนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในการประชุมสมาคม ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด เพชรบุรี ณ โรงแรมเอเชียชะอำ โดยมีนายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมธุรกิจจังหวัด เพชรบุรีเป็นประธาน และมี นายสรุ ชยั องั เกดิ โชค รองผ้วู า ราชการจังหวัดเพชรบุรีร่วม ประชุมด้วยนั้น นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี กล่าวถึงโครงการบัตร เดียวเที่ยว ๔ จังหวัดว่า จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด สมทุ รสาคร ซงึ่ เป็นกล่มุ จงั หวดั ภาคกลางตอนล่าง ๒ ได้มีกรอบยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ กล่มุ จงั หวดั ร่วมกนั โดยการจดั โครงการบตั รเดยี วเทยี่ ว ๔ จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง ท่องเทยี่ วและใช้บรกิ ารทางการท่องเทยี่ วกบั ผ้ปู ระกอบ การทรี่ วมโครงการ โดยผ้ทู ถี่ อื บตั รดงั กล่าว จะสามารถ ได้รับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้ ยังมีโครงการร่วมกันที่จะทำป้าย บอกสถานที่ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ให้นักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้ามาในเขต ๔ จังหวัดนี้ สามารถเดินทางไป ท่องเทยี่ วยงั สถานทตี่ างๆ ในกล่มุ จงั หวดั ได้โดยสะดวก ทำให้มีติดปัญหาเรื่องการติดตั้งป้ายนอกเขตจังหวัด ดัง นั้นนักท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์ในการมีข้อมูลช่วยใน การตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ได้ดีขึ้น โครงการนส่งเสริมการท่องเที่ยวบัตรเดียวเที่ยว ๔ จังหวัด คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถสอบถามราย ละเอียดได้ที่สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. ๐๓๒- ๔๑๑๗๗๑ ในวันเวลาราชการ