พัฒนาเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ชุมชนภายในเขตเทศบาล 39 ชุมชน
พัฒนาเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ชุมชนภายในเขตเทศบาล 39 ชุมชน

พ.อ.สุรวุฒิ ชุติวิทย์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ชุมชนภายในเขตเทศบาล ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี พ.อ.สุรินทร์ เศรษฐศักดาศิริ หน.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 39 ชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความมั่นคงระหว่างชุมชน รับรู้ความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงและเพิ่มพูนความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชน พร้อมร่วมสร้างเครือข่ายแหล่งข่าวประชาชนในการเฝ้าระวังแจ้งภัยคุกคามด้านต่างๆ ในพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐรับทราบต่อไป