เทศกาลชิมปูชัก@ชะอำ
เทศกาลชิมปูชัก@ชะอำ

“ปูม้า” เป็นหนึ่งในรายการอาหารทะเลที่ใครหลายคนเมื่อมาทะเล แล้วพลาดไม่ได้ ปูม้าแต่ละที่มีรสชาติแตกต่างกัน และปูม้าจากทะเลชะอำก็ เป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติเนื้อที่หวาน เนื้อแน่น สดใหม่… ด้วยเมืองชายทะเลอย่างชะอำ มีชาวประมงพนื้ บ้านทอี่ อกเรอื ปอู ยู่ 2 กล่มุ ใหญ่ คอื กล่มุ ชมุ ชนบ้านคลองเทยี น สะพานหนิ และกล่มุ ชมุ ชนบางไทรย้อย เนนิ สรุ า โดยเฉพาะกล่มุ ชมุ ชนบ้านคลองเทยี น สะพานหนิ ซงึ่ จะใช้คลองใน สะพานหิน เป็นที่จอดเรือหลบคลื่น ขณะเดียวกันก็จะใช้พื้นที่ริมคลองขายปูสดๆ ที่จับมาได้เอง โดยใช้วิธีการรักษาความสดของปูด้วยการจับใส่ถุงตาข่ายผูกเชือก ห้อยกับสะพานเหล็กยกที่ชาวบ้านใช้สัญจรข้ามคลอง เมื่อมีลูกค้ามาหาซื้อปู บรรดาคนขายปูก็จะไปชักถุงตาข่ายปูขึ้นมาเสนอขาย จนเป็นที่มาของชื่อ “ปูชัก” หนงึ่ เดยี วในเมอื งไทย ด้วยความสดใหม่ เนอื้ แน่น ของปชู กั ชะอำ จนเป็นทขี่ นึ้ ชอื่ ของผ้ไู ด้ชมิ ว่า มาชะอำต้องหาปูชะอำรับประทาน นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมือง ชะอำ ผ้ตู งั้ ชอื่ ปชู กั ตามลกั ษณะการขายปขู องชาวประมง จงึ มแ นวคดิ ทจี่ ะจดั เทศกาลชิมปูม้าชะอำขึ้น ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลชิมปูชัก@ชะอำ” ซึ่งกำหนดจัด ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2554 ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ เนื่องจากช่วงระยะเวลาการจัดงานชิมปูชักชะอำ เป็นช่วงที่ชาวประมงพื้น บ้านสามารถจับปูในทะเลได้มาก รวมทั้งเทศบาลเมืองชะอำยังส่งเสริมการอนุรักษ์ พนั ธ์ปุ มู ้าด้วยการมอบพนั ธ์ปุ มู าให้กบั ชาวประมงเพอื่ นำ ไปปล่อยในทะเลเป็นประจำ และสนบั สนนุ การจดั ตงั้ ธนาคารปมู าของชมุ ชน เพอื่ เป็นการแพร่พนั ธ์ปุ มู ้าไม่ให้ หมดไปจากท้องทะเลชะอำ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพชาวประมงพื้นบ้านเรือปูให้ สามารถยงั คงมปี ใ ห้จบั เป็นรายได้ของครอบครวั ดงั นนั้ การจดั เทศกาลชมิ ปชู กั @ ชะอำ จงึ เป็นการจดั งานในลกั ษณะการประชาสมั พนั ธ์การท่องเทยี่ วควบค่ไ ปกบั การ รกั ษาเอกลกั ษณ์วถิ ชี วี ติ ชาวประมงพนื้ บ้านและการอนรุ กั ษ์พนั ธ์ปุ มู าไปพร้อมๆ กนั ลักษณะการจัดงานจะเป็นการออกร้านจำหน่ายปูม้าของชาวประมงพื้นบ้าน การ สาธติ การชกั ปหู นงึ่ เดยี วในเมอื งไทย และกจิ กรรมการแสดงวฒั นธรรมต่างๆ บน เวที ตลอดทั้ง 9 คืน ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ ซึ่งเทศบาลเมืองชะอำตั้งใจที่จะใช้ เทศกาลนี้เป็นหนึ่งในไฮไลท์แผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองชะอำ ต่อไป ดังนั้น ต้นปี2554 วันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2554 เชิญทุกท่านเที่ยว งานเทศกาลชิมปูชัก@ชะอำ มาชิมชิว่า ปูม้าชะอำ จะอร่อยสมคำล่ำลือหรือ ไม่…เราท้าให้ท่านลอง…