เทศบำลเมืองชะอำ ขำรับรำงวัล “องคก ปลอดโฟม100%”
เทศบำลเมืองชะอำ ขำรับรำงวัล “องคก ปลอดโฟม100%”

เสริมสรางความเข  มแข็งภาคีเครือข  ายด  านสุขาภิบาลอาหาร  ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นันท์ พรสมบูรณ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำา ได้ แทนเทศบาลเมืองชะอำา เข้ารับรางวัล ประกาศ ณองค์กรปลอดโฟม 100 % และเสริมสร้างความเข้ม เครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร ปงบประมาณ 2558  รมอะมารี กรุงเทพฯ โดยมี ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริ รค์ อธิปดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว สำาหรับรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม % และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้าน ลอาหาร ที่ทางเทศบาลเมืองชะอำาได้รับในครั้งนี้ สืบ จากที กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับภาคี ยทั้งภาครัฐและเอกชน ดำาเนินการรณรงค์ ลด ละ เลิก าชนะโฟม บรรจุอาหาร โดยได้ดำาเนินการรณรงค์ในโรง ละตลาดนัดกระทรวงสาธารณสุขทุกกรมในส่วนกลาง ป็นหน่วยงานต้นแบบปลอดโฟม 100% สำาหรับในปงบประมาณ 2558 ได้ขยายการดำ  าเนิน ัง ศูนย์วิชาการฯสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรง ลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และหน่วยงานภาคเอกชน เช่นห้าง นค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารเฟรนไช ริการน้ามัน สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ำ ประกอบการค้าอาหารและผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ โฟมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และย่อยสลายได้ตาม ติ สำาหรับชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ไม่ว่าจะเป็น ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำาหน่ายอาหารและ ชมรมผู้ประกอบการตลาดสด รวมทั้งชมรมผู้ขายของใน ตลาดสด มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาสถานประกอบกิจการ ด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และมี ความสำาคัญเป็นอย่างมากในการดำาเนินงานตามนโยบายด้าน สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยด้านอาหารของหน่วยงาน ภาครัฐ การเสริมสร้างศักยภาพ การสร้างแรงจูงใจการสร้างขวัญ กำาลังใจในการทำางานให้แก่ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารทุก ระดับ ทางสำานักงานสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ำ ได้เล็งเห็นความสำาคัญของหน่วยงาน องค์กร และการทำางาน แบบมีภาคีเครือข่าย จึงได้จัดทำาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100 % และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร ปงบประมาณ  2558 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำาลังใจและประกาศ เกียรติคุณภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้เป็นแบบอย่าง กับหน่วยงานอื่นๆ ได้เล็งเห็นความสำาคัญของงานสุขาภิบาล อาหาร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้วยการยกย่องเชิดชุ เกียรติชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ชมรมผู้ ประกอบการตลาด ทีมีผลการดำาเนินงานดีเด่น โดยครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองชะอำา ได้รับรางวัลประกาศ เกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100 % จากจำานวนผู้ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 130 องค์กรจากทั่วประเทศ.