เที่ยวงานลอยกระทงชะอำ ๕๔ สืบสานประเพณีไทย
เที่ยวงานลอยกระทงชะอำ ๕๔ สืบสานประเพณีไทย

วันเพ็ญเดือนสิบสอง หลายพื้นที่สำคัญทั่วเมืองชะอำเตรียมจัดงานลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย หวังใช้เทศกาลสร้างความสนุกสาน สามัคคี และอนุรักษ์ ประเพณีอันงดงามตามประเพณีไทย วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ หรือในปีนี้ ตรงกับวัน พฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ทุกพื้นที่ในประเทศจะจัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อขอขมา แด่พระแม่คงคาที่ได้ใช้นำ ในการอปุ โภค บรโภค และลอยเคราะห์โศกตามความเชอื่ ใน ส่วนของพื้นที่เมืองชะอำ ได้มีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณี ไทยหลายแห่ง โดยเฉพาะใน ๒ วัดสำคัญ คือ วัดชะอำคีรี และวัดเนรัญชราราม ด้านวัด ชะอำ ครี ซงึ่ เป็นวดั เก่าแก่ค่เมอื งชะอำ ได้มกี ารกำ หนดจดั งานประเพณลี อยกระทงขนึ้ ใน วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมีกิจกรรมตั้งแต่ภาคเช้า จะมีการทำบุญตักบาตร ภาค บ่าย มีการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชน อาทิเช่น การแข่งขันมวยทะเล การแข่งขันเรือหัวใบ้ท้ายบอด การแข่งขันเรือชักเย่อ และการแข่งขันถ่อเรือ ซึ่งจะจัดขึ้น ภายในคลองวัดชะอำ และในภาคค่ำ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ คลองวัดชะอำ และชมมหรสพ การชกมวยไทย ภาพยนตร์ รำวงย้อนยุค และดนตรี ชม ฟรีตลอดงาน ส่วนทางด้านวดั เนรญั ชราราม ซงึ่ เป็นวดั เก่าทตี่ งั้ อย่รู มิ ชายหาดชะอำ และได้มี การจัดงานประเพณีลอยกระทงมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมีกิจกรรมในภาคกลางคืนทั้ง ๒ วัน ได้แก่ การประกวดหนู น้อยนพมาศ การจัดประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ การจัดรำวงย้อนยุค การจัด มหรสพภาพยนตร์ และการลอยกระทงทั้งในสระของวัดและหน้าทะเล ซึ่งในปีนี้ ได้เน้น ทางด้านการสืบสานประเพณีไทยและการจัดรูปแบบงานที่ย้อนให้หวนคำนึงถึงวันเก่า ๆ การจัดงานลอยกระทงของ ๒ วัดสำคัญในเขตเมืองชะอำ เป็นการร่วม สืบสานประเพณีไทย ใช้การละเล่นพื้นบ้าน อาทิ รำวงย้อนยุค ซึ่งกำลังกลับมาได้รับ ความนยิ มอกี ครงั้ หนงึ่ มาร่วมสร้างความสนกุ สนานบนั เทงิ แก่ผ้รู วมงาน ฉะนนั้ ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ลอยกระทงปีนี้ เชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีลอยกระทงที่วัดชะอำคีรี และวัดเนรัญชราราม และตามสถานที่จัดงานต่าง