เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้พิการ โดยการให้ผู้มีสิทธิมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รายใหม่)

คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้พิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้พิการ เอกสารที่ใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน (มีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านเขตตำบลหนองแก/ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน เท่านั้น) 1 ฉบับ สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์เท่านั้น

โดยติดต่อขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม โทร.0 3251 1047 ต่อ 221