ข่าวท้องถิ่น

จัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้าง

จัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้าง เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.58 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ณ ห้องประชุมพูลสุข เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี พ.ต.อ.ไชยกร ศรีหล้าเดโช ผกก.สภ.หัวหิน นางสาวไพลิน กองพันธ์ และ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม โดยมี นางศิรภัสสร ชุมทอง หัวหน้าสำนักงานขนส๋งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอปราณบุรี…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

เทศบาลเมืองหัวหิน

เทศบาลเมืองหัวหิน คุณสุทธิพงษ์ พสุรัตน์ หน.งานทะเบียน ฯ เทศบาลเมืองหัวหิน แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมการ์ด สามารถลงทะเบียนได้ที่เทศบาลเมืองหัวหิน ณ ห้องงานทะเบียน ชั้นล่างของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นทางเลือกในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แค่นำบัตรประชาชน พร้อมโทรศัพท์มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ส่วนปู่ ย่า ตา ยาย แม่ ป้า น้า พ่อ ที่ไม่สะดวกมา ก็สามารถให้บุตร หลาน…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ข่าว CSR ปลูกป่าชายเลน

ข่าว CSR ปลูกป่าชายเลน นายแพทย์วีระศักดิ์  พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเล็งเห็นถึงการทำโครงการ CSR  ซึ่งย่อมาจาก Corporate Social Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้จัดทำกิจกรรมตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อโครงการ รวมพลัง ร่วมใจ ”ปลูกป่าชายเลน” โดยนำต้นโกงกางไปปลูกเพื่อลดสภาวะโลกร้อนและยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้แก่สัตว์ในระบบนิเวศชายเลน ณ อุทยานสามร้อยยอด เมื่อเร็วๆนี้   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เชษฐพล …
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ตั้งกลุ่มช่วยเหลือชาวต่างชาติ

ตั้งกลุ่มช่วยเหลือชาวต่างชาติ เทศบาลเมืองหัวหิน สโมสรโรตารี่ สโมสรไลออน์หัวหิน  ตำรวจท่องเที่ยว  ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และชมรมวูเม่นคลับหัวหิน  ร่วมกับจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือชาวต่างชาติ เวลา น. วันที่ 9  มิถุนายน   2558 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองหัวหิน  จ.ประจวบฯ  นายมนตรี  ชูภู่ รองนายกฯ พร้อมด้วย  สโมสรโรตารี่หัวหิน  สโมสรไลออนส์หัวหิน  ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง  และชมรมวูเม่นส์คลับหัวหิน ประชุมร่วมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม HUN HIN VOLUNTREE  เป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือผู้ที่พักอยู่อาศัย…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ออกแบบปรับปรุงตลาดสดฉัตรไชยหัวหิน

ออกแบบปรับปรุงตลาดสดฉัตรไชยหัวหิน กลุ่มนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ทำวิจัยจัดเก็บข้อมูลดิบนำเสนอการปรับปรุงตลาดสดฉัตรไชยหัวหิน เสนอคณะนยกเทศมนตรีเมืองหัวหินและคณะกรรมการตลาดฯ เวลา น. วันที่ 15 มิถุนายน 2558 นส.ธัชพรรณ  ขอดแก้ว  หน.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิมยาลัยเกษตรศาสตร์  กทม.  และกลุ่มเพื่อนๆนักศึกษา  ได้นำเสนอผลงานการวิจัยข้อมูลเดิมของปัญหาตลาดฉัตรไชย อ.หัวหิน  จ.ประจวบฯ ให้กับ นายนพพร  วุฒิกุล  นายกเทศมนตรีฯ และ นส.ไพลิน  กองพันธ์  รองนายกฯ  และ คณะกรรมการตลาด ฯ  ได้รับทราบเพื่อนำเอาไปปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเพื่อให้ตัวตลาดดังกล่าวเป็นเป้าที่อยู่ในรูปแบบของการให้บริการแบบครบวงจรแก่ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อหาสิ่งของและนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ นส.ธัชพรรณ…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ช็อปเพลิน เดินชิลล อิ่มทอง ทองเที่ยววิถีไทย ณ ถนนคนเดินริมอางเก็บน้ําเขาเตา

ช็อปเพลิน เดินชิลล อิ่มทอง ทองเที่ยววิถีไทย ณ ถนนคนเดินริมอางเก็บน้ําเขาเตา “อางเก็บน้ําเขาเตา” เปนโครงการพระราชดําริทางดานชลประทานแหงแรกของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ที่ทรงเห็นความลําบากของราษฎรในหมูบานเขาเตา ซึ่งมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน แตขาดแคลนน้ําอุปโภค – บริโภค และในชวงน้ําทะเลขึ้นก็จะไหลเขาทวมพื้นที่เกษตร ทําใหผลผลิตเสียหาย ราษฎรจึงไดรวมตัวกันนอมเกลาฯ ถวายที่ดินแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 300 ไร โดยในป พ.ศ. 2496 พระองคไดพระราชทานพระราชดําริใหสรางอางเก็บน้ําเขาเตา เพื่อบรรเทาความแหงแลง เดือดรอนของราษฎร พรอมมอบทรัพยสวนพระองค จํานวน 60,000…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ “ถ้ำดาว” ต.หนองพลับ อ.หัวหิน

เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ "ถ้ำดาว" ต.หนองพลับ อ.หัวหิน "ถ้ำดาว" อยู่ในแนวถ้ำดิน วัดหนองพลับ อยู่ห่างจากอำเภอหัวหิน ประมาณ 37 กิโลเมตร อยู่ห่างจากสี่แยกหนองพลับ ประมาณ 1 กิโลเมตร ผู้พบถ้ำและเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว คือ นายสุดใจ ศรีสุวรรณ เขาถ้ำดิน เป็นเขาหินปูน ทำให้เกิดถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และที่น่าสนใจของถ้ำนี้ คือ มีสารละลายที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างน้ำฝนกับหินปูน ไหลซึมตามรอยแตกของหินปูน ออกมาเป็นจุดๆ ตามเพดานและผนังถ้ำ มีลักษณะเป็นดวงๆ กว้างประมาณ…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ขอเชิญเที่ยวงำนประจำปี เจำพ่อเขำใหญ่ชะอำ

ขอเชิญเที่ยวงำนประจำปี เจำพ่อเขำใหญ่ชะอำ คณะศิษยเจ  าพ  อเขาใหญ  ชะอ  ํา ขอเชิญชวนพี่นองชาวอ  ําเภอชะอํา และอําเภอใกลเคียงร  วมท  ําบุญ ในงานประจําปี เจาพ  อเขาใหญ  ชะอ  ํา ระหวางวันที่ 10 กรกฎาคม…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

เทศบำลเมืองชะอำ ขำรับรำงวัล “องคก ปลอดโฟม100%”

เทศบำลเมืองชะอำ ขำรับรำงวัล “องคก ปลอดโฟม100%” เสริมสรางความเข  มแข็งภาคีเครือข  ายด  านสุขาภิบาลอาหาร  ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นันท์ พรสมบูรณ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำา ได้ แทนเทศบาลเมืองชะอำา เข้ารับรางวัล ประกาศ ณองค์กรปลอดโฟม…
Continue Reading