ข่าวท้องถิ่น

เปิดตัวกลุ่ม”กะตอยมัคคุเทศก์น้อย”เมืองหัวหิน

เปิดตัวกลุ่ม”กะตอยมัคคุเทศก์น้อย”เมืองหัวหิน ผู้นำกลุ่มเยาวชนเปิดตัว กลุ่มกระตอยมัคคุเทศก์น้อย เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ "รูดส์" รากเหง้าของเมืองหัวหินทางด้านธรรมชาติ นิเวศน์ ชุมชนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเก่าๆ ในอดีต ที่วัดอัมพารามหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ น.ส.อินทิราประคำทอง และ นายอนันตชัย แจ้งเหตุ หัวหน้ากลุ่มเยาวชนเมืองหัวหิน จัดทำโครงการกลุ่ม "กระตอยมัคคุเทศก์น้อย" โดยนำเด็กนักเรียนในแต่ละโรงเรียนจำนวน 80 คน เข้าค่ายฝึกอบรมสร้างภูมิความรู้ให้เกิดความรู้ความเป็นมาของเมืองหัวหินจากในอดีตถึงปัจจุบันทั้งความเป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชุมชน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเมืองหัวหิน น.ส.อินทิราประคำทอง กล่าวว่าขณะนี้เมืองหัวหินเข้าสู่รูปแบบของเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเล็กๆ มาเป็นเมืองใหญ่ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้า…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

“ไตรกีฬานานาชาติ” (The Queen’s Cup Hua Hin Triathlon International 2016) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ 13-14 ส.ค. 2559

“ไตรกีฬานานาชาติ” (The Queen's Cup Hua Hin Triathlon International 2016) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ 13-14 ส.ค. 2559 จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ บึง Wake Board ของสวนน้ำ Black Mountain Water Park ตำบลเขาหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ชมทุ่งปอเทือง “ปอเทืองบาน@บ้านหนองซอ” บานสะพรั่ง 200 ไร่ ที่บ้านหนองซอ อ.หัวหิน

ชมทุ่งปอเทือง “ปอเทืองบาน@บ้านหนองซอ” บานสะพรั่ง 200 ไร่ ที่บ้านหนองซอ อ.หัวหิน นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม นายอำเภอหัวหิน พาชมทุ่งปอเทือง ที่กำลังออกดอกสีเหลืองอร่ามบานสะพรั่งบนเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ริมถนนหัวหิน-หนองพลับ ห่างจากทางเข้าวัดห้วยมงคลประมาณ 2 กิโลเมตร ที่บ้านหนองซอ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของที่ทดลองปลูก แปลงสาธิตการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดแทนสารเคมี แถมแจกจ่ายต้นและเมล็ดพันธ์ให้กลับชาวบ้าน สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่ หลังจากทาง อบต.หินเหล็กไฟ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กเริ่มทำให้นักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวต่างแวะเวียนกันมาถ่ายภาพกันอย่างคึกคัก นอกจากนั้น…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดทำแผนจังหวัด 4 ปีข้างหน้า ระดมหัวหน้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2561-2564

ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดทำแผนจังหวัด 4 ปีข้างหน้า ระดมหัวหน้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2561-2564 ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ฯ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชกาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดมหัวหน้าส่วนราชการ หอการค้าฯ อุตสาหกรรม ตัวแทนภาคเอกชนทางด้านการท่องเที่ยว การค้า การโรงแรม ฯลฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดแผนพัฒนาจังหวัดประจวบ ฯ ใน 4 ปี ข้างหน้าโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-2564 โดยให้ทางคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าและรัฐศาสตร์บรรยายถึงรูปแบบและศักยภาพที่มีอยู่ในจังหวัดของแต่ละอำเภอทั้ง การท่องเที่ยว…
Continue Reading
ข่าวท้องถิ่น

รัฐบาล เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

รัฐบาล เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาล เชิญชวนผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 แนะครอบครัวสำรวจคนใกล้ชิด กระตุ้นร่วมโครงการผ่านธนาคาร 3 แห่ง ซึ่งฐานข้อมูลสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุด พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ว่างงานหรือผู้มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยตรงอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยรัฐบาลมีฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรี…
Continue Reading

ร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 วัน

ในเดือนกรกฎาคม ที่กำาลังจะมาถึง ได้ตรงกับวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา 2 วัน คือ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ 19 ก.ค.59 และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 20 ก.ค.59 เทศบาลเมืองหัวหิน จึงขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนร่วมสืบสอดขนบธรรมเนียมประเพณีชาวพุทธตามกิจกรรมที่พึงปฏิบัติ วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๘ เป็นวันสำาคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธ ศาสนา ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำาคัญเกิดขึ้น 3 ประการ คือ…
Continue Reading

คสช.สั่งเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ำ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคาสั่ง ดังต่อไปนี้ ำ ข้อ 1 ในคาสั่งนี้ ำ “ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทาง สถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี “การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับ…
Continue Reading

“หัวหิน” ขยายเขตให้บริการน้ำประปา พร้อมติดตามความคืบหน้า (MOU)

เทศบาลเมืองหัวหิน และการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมวางแผนขยายเขตให้บริการน้ำาประปา แก้ปัญหา ขาดแคลนน้ำาส่งไม่ถึงบางพื้นที่ พร้อมติดตามความคืบหน้า ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) เทศบาลเมืองหัวหิน นำาโดย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้า หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค นำาโดย นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รักษาการผู้ว่าการประปาส่วน ภูมิภาค พร้อมคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนขยายเขต ให้บริการน้ำาประปาในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และ ติดตามความคืบหน้าบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ…
Continue Reading

โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบน ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก (East-West Ferry)

โปรเจค ‘ท่าเรือเฟอร์รี่ พัทยา-ชะอำา-หัวหิน’ เป็นโครงการที่ใช้เวลาในการคิดและทบทวนอยู่นาน ล่าสุด ‘บิ๊กจิน’ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงสั่ง กรมเจ้าท่า ศึกษารายละเอียดเกี่ยว กับโครงการที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก (East-West Ferry) ให้แล้วเสร็จภายใน 1ปี การเดินเรือเฟอร์รี่ขนส่งผู้โดยสารในประเทศไทยมีมานานแล้ว มีทั้งการให้บริการในฝั่งทะเลอันดามัน และฝั่งทะเลอ่าวไทย ทั้งในรูปแบบการให้บริการในเส้นทางประจำา (Schedule Route) และไม่ประจำา (Nonschedule Route) แต่ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการในเส้นทางไปยังเกาะต่างๆ…
Continue Reading

ร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ “เข้าถึง เพิ่มโอกาส ลดขั้นตอน” ด้วยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นฟรี

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยเปิดทำาการลง คะแนนออกเสียง ตั้งแต่เวลา - น. โดยมีหลักเกณฑ์และวิธี การแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ ตามประกาศคณะกรรมการ การเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียง ประชามติ พ.ศ.2559 ดังนี้ “การออกเสียง” หมายความว่า การออกเสียงประชามติตามมาตรา 39/1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย…
Continue Reading