เมืองชะอำต้อนรับคณะพาเหรด รถโบราณ ครั้งที่ ๘

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ ให้การต้อนรับ พาเหรดรถโบราณ และ สื่อมวลชน ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ ในโอกาสที่เดินทางเข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ชะอำ นายกนุกูล กล่าวว่า จากการที่ โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทแอนด์วิลลา หัวหิน ร่วมกับ สมาคมรถโบราณแห่ง ประเทศไทย โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานเทศกาลพาเหรดรถโบราณ ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ –…
Continue Reading

เทศกาลชิมปูชัก@ชะอำ

“ปูม้า” เป็นหนึ่งในรายการอาหารทะเลที่ใครหลายคนเมื่อมาทะเล แล้วพลาดไม่ได้ ปูม้าแต่ละที่มีรสชาติแตกต่างกัน และปูม้าจากทะเลชะอำก็ เป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติเนื้อที่หวาน เนื้อแน่น สดใหม่... ด้วยเมืองชายทะเลอย่างชะอำ มีชาวประมงพนื้ บ้านทอี่ อกเรอื ปอู ยู่ 2 กล่มุ ใหญ่ คอื กล่มุ ชมุ ชนบ้านคลองเทยี น สะพานหนิ และกล่มุ ชมุ ชนบางไทรย้อย เนนิ สรุ า โดยเฉพาะกล่มุ…
Continue Reading

เทศบาลเมืองหัวหินจัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน ควบค่งู านเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรบั ปีใหม่

นายจิระ พงษ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทาง สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินจึงได้มอบความสุขให้แก่ประชาชนชาวหัวหิน ตลอดจนนักท่องเที่ยวโดยได้จัดงานเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรบั ปีใหม่ควบค่ไู ปกบั งานเทศกาลอาหารหวั หนิ ขนึ้ ตงั้ แตวนั ที่ ๒๙ ธนั วาคน ๒๕๕๓ – ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สวนหลวงราชินีพื้นที่ ๑๙ ไร่ สำหรับอำเภอหัวหินถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชายทะเลที่สวยงาม…
Continue Reading

ศึกเทนนิสมือหนึ่งของโลก 84 เวิลด์ เทนนิส อินวิเทชั่น ฉลองเทศกาลปีใหม่

ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน จัดศึกเทนนิสมือ หนึ่งของโลก เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่เมืองหัวหิน พร้อมมีการมอบเงินดูแลสิ่งแวดล้อม 2 ล้านบาท จากการเปิดเผยของ นายสวุ ทิ ย์ เหรยี ญร่งุ เรอื ง รองนายกเทศมนตรเ มอื งหวั หนิ จ.ประจวบฯ ว่าทางเทศบาล เมืองหัวหินและลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดย ฯพณฯสุวัจน์ ลิปพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทนนิสนัดพิเศษ“84 เวิลด์ เทนนิส อินวิเทชั่น”…
Continue Reading