ซิเคด้า รับเทศกาลปีใหม่ 2559 ซิเคด้า มาร์เก็ต หัวหิน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมพร้อมโครงการประกวดโคมไฟฟ้า “บ้านเล็กใน ป่าใหญ่” รับเทศกาลปีใหม่ให้กับชาวไทยและต่างประเทศ ที่ซิเคด้า มาร์เก็ต บ้านหนองแก อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาย ชณัฏฐ์ พงศ์ธราธิก ผู้อำานวยฝ่ายการสื่อสารตลาดซิเคด้า มาร์เก็ต ร่วมกับ นายสุริยันต์ โสรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการการท่องเทียวแห่ง ประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำาเภอหิวหิน ร่วมกัน “แถลงข่าว” ในการจัดงานเทศกาลปีใหม่ 2559…
Continue Reading